Co je Horizontalní analýza: Nástroj pro finanční analýzu

Co je Horizontalní analýza: Nástroj pro finanční analýzu

Vítejte čtenáři! Dnes se podíváme na fascinující svět finanční analytiky a nástroj, který vám pomůže lépe porozumět zdraví vašeho podniku – horizontální analýza. Připravte se na poznání nových poznatků a nástrojů, které vám pomohou lépe porozumět finančním výsledkům vaší firmy a udělat informovaná rozhodnutí. Pojďme se společně ponořit do světa finanční analýzy!

Co je Horizontalní analýza

Horizontalní analýza je důležitým nástrojem pro finanční analýzu, který umožňuje porovnávat jednotlivé finanční položky nebo ukazatele v různých časových obdobích. Tento typ analýzy se zaměřuje na vývoj určitých faktorů v čase a pomáhá identifikovat trendy, změny a vztahy mezi jednotlivými obdobími.

Horizontalní analýza se provádí prostřednictvím srovnání data z různých období a výpočtu procentuální změny mezi nimi. Tímto způsobem můžeme snadno identifikovat, zda se daná finanční položka zvyšuje, snižuje nebo zůstává stabilní. Analyzováním těchto trendů lze lépe porozumět finanční situaci a vývoji společnosti.

Období Tržby (v tis. Kč) Zisk (v tis. Kč)
2019 500 50
2020 600 70
2021 700 80

Význam Horizontalní analýzy ve finančním řízení

Význam Horizontalní analýzy ve finančním řízení

Horizontalní analýza je důležitým nástrojem pro finanční řízení, který umožňuje porovnání výkonnosti společnosti v průběhu času. Tento typ analýzy se zaměřuje na změny ve finančních ukazatelích společnosti v různých obdobích a pomáhá identifikovat trendy a vývojové směry. Jedná se o klíčový prvek pro posouzení stability a růstu firmy.

Díky horizontální analýze můžete zjistit, zda se společnosti daří zlepšovat svou finanční situaci, nebo zda se objevují varovné signály. Tento nástroj vám umožní lépe porozumět výkonnosti vaší společnosti a provést strategická rozhodnutí založená na reálných datech a faktech.

Finanční ukazatel Rok 2020 Rok 2021
Tržby 1 000 000 Kč 1 200 000 Kč
Zisk 200 000 Kč 250 000 Kč
Marže zisku 20 % 21 %

Jak provést Horizontalní analýzu krok za krokem

Jak provést Horizontalní analýzu krok za krokem

Horizontalní analýza je důležitý nástroj pro finanční analýzu, který umožňuje porovnat jednotlivé položky v účetní závěrce v průběhu času. Pomáhá nám pochopit, jak se vyvíjí hospodaření společnosti a identifikovat trendy a problémové oblasti. Pokud se chcete dozvědět, , následujte tyto jednoduché kroky:

 • Začněte s výběrem období, které chcete analyzovat.
 • Sežeňte účetní závěrku za každé zvolené období.
 • Identifikujte klíčové položky k analýze, jako jsou tržby, náklady, zisk atd.
 • Vytvořte tabulku s daty z účetních závěrek pro snadnější porovnání.
 • Vypočítejte procentuální změny mezi jednotlivými obdobími.
 • Interpretujte výsledky a analyzujte vztahy mezi jednotlivými položkami.

Výhody a nevýhody použití Horizontalní analýzy

Výhody a nevýhody použití Horizontalní analýzy

Horizontalní analýza je efektivní nástroj pro finanční analýzu, který pomáhá identifikovat trendy a vzory v bilanci nebo výkazech zisku a ztrát společnosti. Pomáhá manažerům a investorům lépe porozumět vývoji finanční situace firmy a vytvořit strategie pro budoucnost.

Výhody použití Horizontalní analýzy:

 • Snadná interpretace dat a porovnání různých období.
 • Identifikace klíčových oblastí růstu nebo poklesu výkonnosti firmy.
 • Důležitý nástroj pro srovnání konkurence a benchmarking.

Nevýhody použití Horizontalní analýzy:

 • Nezohledňuje vnější faktory, které mohou ovlivnit výsledky firmy.
 • Může být omezená ve srovnání různých firem v odlišných odvětvích.
 • Vyžaduje dostatečný počet historických dat k provedení analýzy.

Klíčové ukazatele sledované při Horizontalní analýze

Klíčové ukazatele sledované při Horizontalní analýze

Horizontalní analýza je důležitý nástroj pro finanční analýzu, který umožňuje sledovat a porovnávat klíčové ukazatele společnosti v čase. Tento typ analýzy je nezbytný pro posouzení vývoje podnikání a identifikaci silných a slabých stránek společnosti. Při provádění horizontalní analýzy je důležité sledovat několik klíčových ukazatelů, které poskytují cenné informace o finanční situaci a výkonnosti podniku.

V rámci horizontalní analýzy je důležité sledovat následující klíčové ukazatele:

 • Počet zaměstnanců
 • Tržby
 • Ziskovost
 • Čistý zisk
 • Hotovost a ekvivalenty

Ukazatel 2019 2020
Počet zaměstnanců 100 120
Tržby 1 000 000 Kč 1 200 000 Kč
Ziskovost 15% 18%

Nejlepší postupy pro interpretaci výsledků Horizontalní analýzy

Nejlepší postupy pro interpretaci výsledků Horizontalní analýzy

Horizontalní analýza je jedním z klíčových nástrojů používaných pro finanční analýzu firem. Tato metoda porovnává výkonnost společnosti v průběhu času, což umožňuje identifikovat trendy a změny ve finanční situaci podniku. Získaná data jsou následně interpretována za účelem posouzení vnitřní síly a slabosti firmy.

Při interpretaci výsledků horizontalní analýzy je důležité dodržovat několik klíčových postupů, které zajistí správné chápání informací. Mezi nejlepší postupy řadíme:

 • Detailní zkoumání trendů: Důkladné sledování změn v jednotlivých položkách finančních výkazů je klíčové pro identifikaci dlouhodobých trendů a potenciálních problémů.
 • Srovnání s průmyslovým průměrem: Porovnání výsledků s průměrnými hodnotami v odvětví umožňuje lépe posoudit konkurenceschopnost a efektivitu firmy.
 • Využití grafů a tabulek: Vizualizace dat prostřednictvím grafů a tabulek usnadňuje identifikaci trendů a rozdílů mezi jednotlivými obdobími.

Jak využít výsledky Horizontalní analýzy pro efektivní rozhodování

Jak využít výsledky Horizontalní analýzy pro efektivní rozhodování

Horizontalní analýza je důležitým nástrojem pro efektivní finanční analýzu a rozhodování ve firmách. Tato metoda se zaměřuje na porovnání finančních ukazatelů společnosti v jednotlivých obdobích, což pomáhá odhalit trendy a změny ve výkonnosti podniku. Pro správné využití výsledků Horizontalní analýzy je klíčové mít dobře strukturované a přesné informace, které umožní správné rozhodování na základě dat.

Jedním z hlavních benefitů Horizontalní analýzy je schopnost detekovat problémy nebo příležitosti v podnikání pomocí srovnání finančních dat z různých období. Tento nástroj může být velmi užitečný při plánování strategie rozvoje firmy, optimalizaci procesů nebo při identifikaci oblastí potřebujících zlepšení. Díky Horizontalní analýze můžete lépe porozumět vývoji podnikání a tím lépe připravit se na budoucnost.

Období Tržby (mil. Kč) Zisk (mil. Kč)
2020 100 10
2021 120 15

Doporučení pro zlepšení výkonnosti pomocí Horizontalní analýzy

Doporučení pro zlepšení výkonnosti pomocí Horizontalní analýzy

Horizontalní analýza je užitečným nástrojem pro vyhodnocování výkonnosti podniku a identifikaci trendů ve finančních výsledcích. Pomocí této metody můžete zjistit, jak se jednotlivé položky ve finančním výkazu vyvíjely v průběhu času a porovnat je s předchozími obdobími. Zlepšení výkonnosti pomocí horizontalní analýzy může být dosaženo následujícími doporučeními:

 • Zaměřte se na klíčové ukazatele výkonnosti, jako je tržby, zisk nebo aktivita.
 • Sledujte trendy ve finančních výsledcích a identifikujte oblasti, kde dochází k poklesu nebo růstu.
 • Porovnávejte výsledky s konkurencí nebo průměrnými ukazateli odvětví a zjistěte, jaký je vaši postavení na trhu.

Období Tržby (v mil. Kč) Zisk (v mil. Kč)
2018 500 50
2019 550 60
2020 600 70

Výše uvedená tabulka představuje vzestupný trend ve tržbách a zisku společnosti v průběhu let, což je dobrý signál pro zlepšení výkonnosti pomocí horizontalní analýzy.

To Conclude

V tomto článku jsme se podívali na to, co je horizontalní analýza a jak může být účinným nástrojem pro finanční analýzu. Ukázali jsme si, jak může tato metoda pomoci firma sledovat změny ve svých finančních výkazech a identifikovat oblasti, které vyžadují pozornost. Důležité je si uvědomit, že pravidelná a důkladná horizontalní analýza může pomoci firmě růst a prosperovat. Pokud chcete úspěšně řídit svou firmu nebo investovat do akcií, je důležité porozumět tomuto nástroji a využít ho ve prospěch vašeho podnikání. Buďte aktivní, buďte informovaní a sledujte vývoj vašich finančních ukazatelů pomocí horizontalní analýzy.

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *